Кратка история на фондацията

От създаването си до сега Фондацията е работила над повече от 30 проекта, с които е финансирала застъпнически дейности, обучения за специалисти в социалната сфера, родители на деца с увреждания, самозастъпнически групи.
От 2004г. Фондацията става член на БАЛИЗ- Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, национално представена организация, като Мария Методиева е член на Управителния и съвет 11 години.
Фондацията разработва първия в България пилотен модел за заместваща грижа, като представя резултатите в Агенцията за социално подпомагане.
Фондацията създава самозастъпническа група, която е ярка част от Националната платформа на самозастъпниците в България.
Фондацията сваля първите запрещения в България, което е прецедент в съдебната система на България и в цяла Източна Европа. Заради тези успехи, в края на 2006г. Централата на ООН в Женева реши да ознаменува Международния ден за правата на хората с увреждания 3-ти декември, именно с представители на Фондацията- Милена Стоянова-първото момиче със свалено запрещение и Мария Методиева- председател на Фондацията.Дейности

Застъпничество и защита за правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и подкрепа за самозастъпничеството на самите лица с интелектуални затруднения

застъпничество пред държавни и местни институции, както и пред институциите на ЕС, за защита на правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и за провеждане на ангажирана политика по отношение на техните потребности;

изготвяне на анализи и становища по въпроси, свързани с правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и провежданата национална, регионална или местна политика, с отношение към тях;

наблюдение и контрол върху спазването на правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и реализирането на политиките, с отношение към тях на национално и местно ниво;

защита на правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства пред институциите на централната и местна власт, пред съда и институциите на ЕС.

изграждане на капацитет сред лицата с интелектуални затруднения за самозастъпничество и оказване на подкрепа за техни самозастъпнически дейности;

иницииране и участие във форуми и коалиции за защита правата и провеждане на адекватна политики за ЛИЗ и техните семейства на регионално, национално, международно ниво.Информация